Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZODÉSI FELTÉTELEK
A NEUNET Bt. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ
1. A szolgáltatás tárgya, szerzodés tartalma

1.1 A NEUNET Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Bt. (2100 Gödöllő, Rózsa utca 46., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira elõfizetõ ügyfelei (továbbiakban: Elõfizetõ) részére a Szolgáltatási Szerzõdésben (továbbiakban: Szerzõdésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes - a weboldalon közzétett - árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 1.2 Az Elõfizetõ a Szerzõdés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerzõdésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az elõre bejelentett karbantartások.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstõl számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítõ, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Elõfizetõ felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Elõfizetõ felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidõszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidõszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az elsõ számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Elõfizetõ a Szerzõdés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, errõl honlapján közzétett hírben és árlistában Elõfizetõt tájékoztatni köteles. Amennyiben Szolgáltató és Elõfizetõ egyedi megrendelési szerzõdés kötöttek szabott árakkal kölcsönös akaratukkal módosíthatják azt - az elsõ emelt díjszabású számla pénzügyi teljesítése akaratnyilatkozatnak tekintendõ -, vagy Szolgáltató 30 napos határidõvel felmondhatja a szolgáltatást. Elõre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben õt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényezõ akadályozza, amely szorosan a szolgáltatás ellátásához köthetõ és amelyrõl Elõfizetõnek a szolgáltatás megrendelésekor tudomása volt, vagy arról a hatályos jogszabályok szerint tájékozódni és Szolgáltatót tájékoztatni volt köteles, valamint ha az Elõfizetõ az alábbi elõírásokat megszegi:

2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütközõ, pornográf, szerzõi jogokat vagy a jó ízlést sértõ anyagok elhelyezése;

2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.7 A Szolgáltató a tõle elvárható gondossággal óvja az Elõfizetõ által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelõsséget az adatokért, sem az adatok elvesztésébõl származó következményi károkért.

2.8 A Szolgáltató jogosult az Elõfizetõ adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Elõfizetõ írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.

2.9 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban errõl a hatálybalépést megelõzõen honlapján közzétett hír formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése elõtt. Az átmeneti 30 napos idõszakban a régi ÁSZF a hatályos, azonban a 30 napon túl külön értesítés nélkül a módosított lép hatályba.
 

3. Az Elofizetõ jogai és kötelezettségei

3.1 Az Elõfizetõ jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján, mindezt jelen ÁSZF 2.1 pontjában meghatározott rendelkezésre állás mellett.

3.2 Az Elõfizetõ a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és

3.3 telekommunikációs feltételeket önmaga számára, a Szolgáltató segítségnyújtása nélkül biztosítja.

3.4 Az Elõfizetõ köteles a megrendelt szolgáltatásokat elõírásszerûen használni, ellenkezõ esetben amennyiben az elõírásszerûtlen használat harmadik fél jogát sérti, vagy Szolgáltatót harmadik félnek nyújtott szolgáltatásának ellátásban akadályozza Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerzõdést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredõ károkért az Elõfizetõ a Ptk. szabályai szerinti kárfelelõsséggel tartozik.

3.5 Az Elõfizetõ köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredõ károkért Elõfizetõ felel.

3.6 Az Elõfizetõ köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a Szolgáltatóval kötött határozott idejû szerzõdésben megadott díjat megfizetni. Elõfizetõ kijelenti, hogy a Szolgáltatóval kötött határozott idejû szerzõdése annak lejáratakor automatikusan további 1 éves idõintervallumra meghosszabbodik a határozott idejû szerzõdési formát megtartva, kivéve ha ennek tilalmáról a határozott idejû szerzõdés lejárata elõtt 30 nappal a szolgáltató felé írásban rendelkezett. Az így meghosszabbított szerzõdésben szereplõ jogviszonyt Elõfizetõ és Szolgáltató, mint folytatólagos jogviszonyt kezelik, ugyanakkor elfogadják, hogy a szerzõdés megújulásának dátumakor érvényes árakkal folyik tovább a szolgáltatás.

3.7 Az elõfizetõ elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékû késedelmi kamat felszámítására és az Elõfizetõ adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.8 Az Elõfizetõ köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történõ változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni
 

4. A szerzõdés hatálya

4.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerzõdésben meghatározott ideig nyújtja az Elõfizetõ számára.

4.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerzõdés lejárta elõtt legalább 30 nappal az ellenkezõjét nem kéri, vagy a határozott idejû szerzõdésben annak lejáratakor való automatikus meghosszabbodását nem tiltja a Szerzõdés automatikusan további egy éves idõintervallumú határozott szerzõdéssé alakul át, melynek díjszabása a Szolgáltató honlapján közzétett a lejárat napján aktuális árlista díjszabásza alapján változik.

4.3 Amennyiben az Elõfizetõ a határozott idejû szerzõdést felmondja, köteles a Szerzõdés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerzõdés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerzõdést visszamenõleges hatállyal felmondani nem lehet.

4.4 Mindkét fél jogosult a Szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerzõdést megszegi.

4.5 A Szerzõdés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
 

5. Egyebek

5.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

5.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkezõ bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsõdlegesen békés úton nem tudják rendezni.